Ελληνικά | English

Projects

Mighealthnet - 8/2007

Website προβολής του προγράμματος Mighealthnet, το οποίο στοχεύει να υποκινήσει την ανταλλαγή της γνώσης σχετικά με το μετανάστη και της υγείας της μειονότητας μέσω της ανάπτυξης των διαλογικών βάσεων δεδομένων σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

mighealth.net


Πελάτης

Εφαρμοσμένες Λύσεις

Έργο αναφοράς


Marfin Bank Romania Digital Signage